Algemene voorwaarden, privacybeleid en cookies

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Solvd.
Rachelsmolen
5612MA Eindhoven
Nederland
Tel.: +31 6 2441595
Email: Solvd-sc@outlook.com

KVK nummer: 56817312

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op
verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het
vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,
dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te
passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen;
De eventuele kosten van verzending;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 5 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 5 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

Die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Die snel kunnen bederven of verouderen;

Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Voor losse kranten en tijdschriften;

Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;

Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

Betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt
is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst
tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient
te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins
onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging
zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 28 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Privacy beleid en cookies

Solvd. gevestigd aan Rachelsmolen 1 5612
MA Eindhoven (solvd-sc@outlook.com), is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solvd verwerkt uw persoonsgegevens
doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via solvd-sc@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke
grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Solvd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Solvd analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Solvd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Solvd neemt niet op basis van
geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solvd bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam > verwerken
bestelling > 10 jaar

– Geslacht > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar

– Geboortedatum > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar

– Geboorteplaats > marketing > 10 jaar

– Adresgegevens > verwerken bestelling / marketing > 10 jaar

– Telefoonnummer > verwerken / informeren bestelling > 10 jaar

– E-mailadres > verwerken / informeren bestelling > 10 jaar

– IP-adres > marketing > 10 jaar

– Locatiegegevens > marketing > 10 jaar

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website > marketing > 10
jaar

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > marketing
> 10 jaar

– Internetbrowser en apparaat type > marketing > 10 jaar

– Bankrekeningnummer > betalingsverkeer / verwerken bestelling > 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Solvd deelt uw persoonsgegevens met
verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Solvd blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt Solvd uw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Zie hieronder waarmee
wij uw persoonsgegevens delen:

Categorie

Naam derde en jurisdictie

Doel

Gegevens

Verantwoordelijke

Belastingdienst

Belastingaangifte

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer,

E-mailadres, Bankrekeningnummer

Verwerker

Sisow

Verwerken betaling

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum,

Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer,

E-mailadres, Bankrekeningnummer

 Verwerker

 Mailchimp

Versturen van marketing mailings

Voor- en achternaam, e-mailadres

 Verwerker

 Google

Het verwerken van informatie om bezoeker
statistieken zoals klikgedrag te meten en om voorkeuren van gebruikers te
onthouden

IP-adres, Locatie gegevens, Internetbrowser,
gegevens over jouw activiteiten op onze website, Gegevens over jouw
surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
onderdeel is van een advertentienetwerk)

 Verwerker

 Facebook

Het verwerken van informatie om
marketingactiviteiten op te zetten en te monitoren.

E-mailadres, IP-adres, Locatie gegevens,
Internetbrowser en aparaatstype, gegevens over jouw activiteiten op onze
website, Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Solvd gebruikt functionele, analytische
en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. Solvd gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website
hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het
plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de
persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek
kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar solvd-sc@outlook.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen
wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. Solvd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Solvd wil je er tevens op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solvd neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via solvd-sc@outlook.com

Contactgegevens:

Solvd SC

Rachelsmolen 1

5612 MA Eindhoven

+31 6 24 41 59 55